Categoria de utilització
Àmbit d'aplicació
Habitacles / Àmbit ús privat
Industrial / Ús públic i comercial
Intensitat d'ús
BAIXA
MITJANA
ALTA
BAIXA
MITJANA
ALTA
Zones d'utilització possibles
Dormitoris, Habitació convidats
Saló, saló menjador, passadissos
Rebedor, escala, cuina
Habitacions hotel, sala conferencies, despatxos.
Jardí infants, oficines, sales d'espera, Hall d'hotel, boutiques.
Passadissos, centres comercials, aules de classe
Comportament al desgast per abrasió
AC 1
AC 2
AC 3
AC 3
AC 4
AC 5

Som distribuïdors dels parquets KRONOFLOORING i dels parquets KOSHE
Kronoflooring
Kosche
Categoria AC-3 / Classe 31
Categoria AC-3 Classe 31
Categoria AC-4 / Classe 32
Categoria AC-4 / Classe 32
Categoria AC-4 / Classe 32 Categoria AC-5 / Classe 33
 
Condicions de venda i catàleg de productes